Αρχική Σελίδα   |    ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ    |    ΟΙ ΔΗΜΟΙ    |    ΟΙΚΙΣΜΟΙ    |    ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ & ΜΟΥΣΕΙΑ    |    ΣΥΛΛΟΓΟΙ    |    ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    |    ΑΓΓΕΛΙΕΣ    |    ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΕΙΤΕ    |    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
04/3/2024 19:03:54Επισκέπτες Online: 413


Λίστα Ενημέρωσης

Συμπληρώστε το email σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ
30-09-2011
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 20 ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΛΑΓΚΑΔΑ

20 θέσεις σε διάφορες ειδικότητες με σύμβαση εργασίας 8 μηνών προκηρύσσει η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά για την κάλυψη των εποχικών ή παροδικών αναγκών της.

Η διάρκεια ισχύος της προκήρυξης είναι για 10 ημερολογιακές μέρες, αρχής γενομένης από σήμερα και λήγει την Κυριακή 9 Οκτωβρίου 2011
(ως αποδεικτικό θα υπολογιστεί η σφραγίδα ταχυδρομείου). Η δημοσίευση της προκήρυξης έγινε στα χθεσινά φύλλα των εφημερίδων Τύπος της Θεσσαλονίκης και Αυριανή.Οι θέσεις που προκηρύσσονται είναι οι εξής:


Κωδικός θέσης 101: 2 θέσεις ΔΕ υπάλληλοι υποδοχής για 8 μήνες
Κωδικός θέσης 102: 9 θέσεις ΔΕ λουτρονόμοι για 8 μήνες
Κωδικός θέσης 103: 1 θέση ΥΕ φύλακας για 8 μήνες
Κωδικός θέσης 104: 3 θέσεις ΥΕ βοηθοί σερβιτόρων για 8 μήνες
Κωδικός θέσης 105: 1 θέση ΥΕ καμαριέρα για 8 μήνες
Κωδικός θέσης 106: 4 θέσεις ΥΕ λαντζιέρων για 8 μήνες
 
Τα προσόντα που απαιτούνται
Για τον κωδικό θέσης 101: Κύρια προσόντα: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Υπεύθυνος Υποδοχής και Φιλοξενίας ή Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων ή Ειδικός Ξενοδοχειακών Υπηρεσιών και Τροφοδοσίας ή Ειδικός Ξενοδοχειακής Ψυχαγωγίας ή Ξενοδοχειακής Εστιατοριακής Τεχνικής ή Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Υπηρεσιών ή Ξενοδοχειακών Επισιτιστικών Επιχειρήσεων ή Ξενοδοχειακής- Εστιατορικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Καλή γνώση της αγγλικής ή γερμανικής ή γαλλικής ή ιταλικής γλώσσαςΓια τον κωδικό θέσης 102: Κύρια προσόντα: 1) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Ειδικός Λουτροθεραπείας - SPA ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά ή Βοηθός Φυσικοθεραπευτή - Υπάλληλος Εργαστηρίων Φυσικοθεραπείας ή Ειδικός Κινησιοθεραπείας ή Βοηθών Φυσικοθεραπευτών ή Βοηθών Φυσικοθεραπείας ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
 
2) Βεβαίωση από τις ανωτέρω σχολές ότι οι υποψήφιοι έχουν διδαχτεί μάθημα Α’ Βοηθειών ή Βεβαίωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα ότι παρακολούθησαν πρόγραμμα Α’ Βοηθειών.
 
3) Καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Για τους κωδικούς θέσης 103 και 104: Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριο τίτλο κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν. Δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.

 
Για τους κωδικούς θέσης 105 και 106: Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97.
 
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Λουτρά Λαγκαδά ΤΚ57200 ΤΘ 387, απευθύνοντάς την στο τμήμα προσωπικού υπόψιν κ. Τσαγκαλίδη Κωνσταντίνο (τηλ. επικοινωνίας: 2394022165). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
 
Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ)· γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι - Ανεξάρτητες και άλλες αρχές - ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων - Διαγωνισμών Φορέων - Εποχικού (ΣΟΧ).
 
 
Διαβάστε αναλυτικά όλη την προκήρυξη και εδώ 

ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝΕπικοινωνία με lagadas.net
Επιτρέπεται η αναδημοσιεύση του υλικού μόνο με την αναφορά της πηγής © 2010 lagadas.net
design by aksium